دریافت جا الکی آزمون

آزمون ساز مبنا در راستای خدمت رسانی به مشتریان عزیز جاالکی های آزمون را تولید کرد. این وسیله جهت نگهداری و دسترسی هر چه بهتر مصرف کنندگان از الک‌های آزمایشگاه در دونوع دیواری و رومیزی طراحی و تولید شده است.